Fietsverhuur voorwaarden

REGLEMENT (VER)HUUR FIETSEN vanaf 2018 © Waleuk
Algemene voorwaarden huur fietsen:


Artikel 1.

Leeftijd en verantwoordelijkheid huurder en medepassagiers/gezelschap
De verhuurder hanteert een minimumleeftijd voor huurders van 18 jaar. Legitimatie is verplicht. Indien in het gezelschap personen zijn onder de 18 jaar mogen zij alleen met aanwezigheid en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) of een andere door de ouder(s)/verzorger(s) benoemde meerderjarige op dezelfde fiets of op ‘n andere fiets plaatsnemen/fietsen.

Artikel 2.

Reserveren, betalen en annuleren
1. De reservering is definitief zodra de huurder per e-mail een bevestiging van de verhuurder heeft ontvangen.
2. In de huurovereenkomst is de huurperiode en het tarief overeengekomen.
3. De huurder heeft een eigen risico van EUR 150,- bij schade aan of verlies van de fiets of schade aangebracht aan derden. Bij schade dient de huurder het eigen risico direct contant of per pin te voldoen aan de verhuurder.
4. Het ingevulde reserveringsformulier vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
5. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom vóór aanvang van de
huurperiode te geschieden.
6. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- Annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos
- Tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de
huursom.
- Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de
annuleringskosten 100% van de huursom.
7. Annuleren dient u schriftelijk/per email te doen. Tenzij anders overeengekomen na persoonlijk contact ons.
8. Annuleren bij ’n hele duidelijke, geldige reden, eenmalig kosteloos kan, indien de huurperiode wordt verplaatst naar een andere datum binnen hetzelfde kalenderjaar. Mocht u dan wederom willen annuleren, dan is dat niet meer kosteloos en hanteren wij bovenstaande annuleringskosten!
9. Zowel de huurder als de verhuurder kan wegens (extreme) weersomstandigheden de reservering annuleren. Hierover dient vóór aanvang van de huurperiode contact met elkaar te zijn. In dit geval is sprake van overmacht en worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 1. Gedragsregels

1. De huurder wordt geacht de gehuurde (meer-persoons) fiets in goede staat te hebben ontvangen, zoals de verhuurder hem ook heeft afgeleverd.
2. De huurder zal als een goed beheerder de aan hem verhuurde fiets verzorgen. Naast het je houden aan de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het ten strengste verboden:

  • De trottoirbanden op en af te rijden.
  • Met de voertuigen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  • Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

3. Het is huurder niet toegestaan de fiets te verhuren.

4. Het is huurder niet toegestaan de fiets buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen en w.b.t. de Waleuktrappers zich te houden aan de afgesproken, overhandigde Routes en Tijden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

5. De huurder gebruikt de fiets waarvoor deze is bestemd/bedoeld.


Artikel 2. Terugbrengen fiets 

1. Indien de huurder de fiets(en) niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt, heeft de verhuurder het recht om de huursom evenredig te verhogen en ook eventuele kosten van gevolgschade aan de huurder in rekening te brengen (de volledige daghuurprijs in rekening te brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van € 20,- voor iedere dag, dat de fiets te laat wordt teruggebracht).


2. Indien de fiets niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd de fiets onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de fiets weer in het bezit is van verhuurder.

Artikel 3. Borg, schade en aansprakelijkheid

1. De verhuurder zorgt ervoor dat de fiets voor aanvang van de huurperiode in goede staat verkeert.
2. De huurder dient verlies van en/of schade aan de fiets en/of derden direct aan de verhuurder te melden op telefoonnummer 06-20710292 of bij GG 0416-391394
3. Bij schade door grove nalatigheid en/of ontstaan wordt niet alleen het eigen risico, maar het volledige schadebedrag bij de huurder in rekening gebracht.
4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of schade aan privégoederen van huurder.
5. Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder reparaties aan de fiets te (laten) verrichten.
6. De verhuurder is te allen tijden gerechtigd om het gehuurde naar vermeend misbruik in te nemen.
7. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het object, huurderving daarbij niet inbegrepen.
8. De huurder draagt ten volle de wettelijk aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
9. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde fiets toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van
beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het object aan de verhuurder voldoen.
10. Schade die is ontstaan en/of verergerd: a. met toestemming van de huurder en/of een andere belanghebbende; b. door opzet en/of al dan niet bewuste roekeloosheid; c. en/of al dan niet bewuste merkelijke schuld van de huurder en/of een andere belanghebbende;


Artikel4. Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht.

WALEUK, Recreatie-& Kampeerboerderij,
Valkenvoortweg 31, 5145 PM WAALWIJK
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon: 06-20710292 of bij GG 0416-391394

Download de PDF

 

 

 

Beleef & Geniet BUITEN Heerlijk van WALEUK Waalwijk!

Je bent van Harte Welkom bij Waleuk,
Groeten Esther van Gardingen & Pieter Verschure